191 người
839,915


Hotline:
043.6922552
Trungtamthongtin2012@gmail.com
Nguyễn Đăng Đạt

Quyết định ban hành Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW

Ngày 25/7/2014, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký Quyết định ban hành Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế